GDPR

Website Terms of Use

Spoločnosť JAZIERCE, s.r.o. , sídlom: Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO:36 676 063, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 19002/T je prevádzkovateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“) webstránky www. jazierce.sk.

Informácie o podmienkach používania webstránky svojim obsahom dopĺňajú Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou JAZIERCE, s.r.o. ako prevádzkovateľom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a reflektujú informačnú povinnosť prevádzkovateľa webovej stránky v súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Využívaním obsahu webových stránok www.jazierce.sk a prehliadaním ich obsahu potvrdzujete, že ste porozumeli podmienkam ich používania a súhlasíte s ich dodržiavaním. V prípade, ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, vo využívaní a prehliadaní webstránky nepokračujte.

Účel a rozsah získavaných informácií:

 1. Pri použití webovej stránky môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach v rozsahu IP adresa, webová stránka, z ktorej ste nás navštívili, typ prehliadača, ktorý používate, dátum a dĺžka návštevy) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Uvedené súbory využívame na účely technickej správy, výskumu a vývoja stránok a na účely pochopenia, ako užívatelia naše stránky používajú.
 2. V súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  sme oprávnení ukladať a získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa (súbory cookies) iba ak na to dotknutý užívateľ udelil súhlas. V súlade s citovaným ustanovením sa za súhlas užívateľa považuje aj použitie  príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.
 3. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
  • Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
  • V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
   1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
   2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú automaticky).
  • Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
  • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
  • V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webovej stránky https://jazierce.sk

 

ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov.

Webstránka https://jazierce.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.