GDPR

Ochrona danych osobowych i regulamin zakwaterowania

I. Informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o právach dotknutých osôb

JAZIERCE, s.r.o., so sídlom Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO 36 676 063, zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka 19002/T, kontakt: t.č. 0910 913 623, e-mail: jazierce.prenajom@gmail.com, je v zmysle Zákona Prevádzkovateľom, t.j. osobou, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Spoločnosť JAZIERCE, s.r.o. si Vás týmto v zmysle § 19 a 20 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie „GDPR“) dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov a zároveň Vás poučiť o Vašich právach, ktoré máte ako dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov voči Prevádzkovateľovi.

 

Koho osobné údaje spracúvame?

Dotknuté osoby

Spoločnosť JAZIERCE, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb pričom ide o fyzické osoby:

 1. účastníkov zmluvných vzťahov so spoločnosťou JAZIERCE, s.r.o., členov štatutárnych orgánov právnických osôb konajúcich v mene účastníkov zmluvných vzťahov a iné osoby, ktorých osobné údaje spracúvame na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie
 2. osôb ubytovaných v ubytovacích zariadeniach spoločnosti JAZIERCE, s.r.o. a ich rodinných príslušníkov na účely vedenia Knihy ubytovaných hostí,
 3. osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie, našich zamestnancov, osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorých osobné údaje spracúvame na účely evidencie miezd a personalistiky,
 4. pôvodcov registratúrnych záznamov,
 5. fyzických osôb konečných užívateľov výhod spoločnosti JAZIERCE, s.r.o.,
 6. fyzických osôb, ktorých obrazový záznam získava a spracúva prevádzkovateľ na účely ochrany majetku, bezpečnosti a na účely odhaľovania kriminality.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame najmä na tieto účely:

 1. Účtovná, obchodná a daňová evidencia

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na účely uzatvorenia a plnenia zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. osobné údaje štatutárnych zástupcov alebo pracovníkov zmluvných strán – dodávateľov tovarov a služieb. Osobné údaje spracúvame súčasne na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve, daňových predpisov a obchodnej evidencie našej spoločnosti. Osobné údaje sme oprávnení spracúvať i bez súhlasu dotknutej osoby.

 1. Evidencia ubytovaných hostí

Osobné údaje ubytovaných hostí a ich rodinných príslušníkov spracúvame na účely vedenia knihy ubytovných hostí v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v spojení s Všeobecne záväzným nariadením Mesta Ružomberok č. 4/2010, a zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov. Osobné údaje sme oprávnení spracúvať i bez súhlasu dotknutej osoby.

 1. Personalistika a evidencia miezd

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a na účely plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným osobitnými predpismi stanoveným subjektom. Osobné údaje sme oprávnení spracúvať i bez súhlasu dotknutej osoby.

 1. Registratúra

Na účely výkonu činnosti správcu registratúry v zmysle 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach sme oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj bez ich súhlasu.

 1. Evidencia konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. Naša spoločnosť spracúva osobné údaje konečných užívateľov výhod prevádzkovateľa, ktorých je povinný identifikovať v zmysle §10a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to bez súhlasu dotknutej osoby.
 2. Ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a odhaľovanie kriminality

Na účely ochrany svojho majetku a bezpečnosti a na účely odhaľovania kriminality – t. j. na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR sme oprávnení spracúvať osobné údaje – obrazový záznam dotknutých osôb monitorovaním priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom prevádzkovateľa. Osobné údaje sme oprávnení spracúvať i bez súhlasu dotknutej osoby.

 

V akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje?

Rozsah spracúvania osobných údajov

 1. Na účely účtovnej, obchodnej a daňovej evidencie spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu fyzickej osoby.
 2. Na účely evidencie ubytovaných hostí spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, deň príchodu a deň odchodu z ubytovacieho zariadenia, pri cudzincoch aj údaj o štátnej príslušnosti, číslo cestovného dokladu, účel cesty, vízum alebo doklad o pobyte v SR/EÚ, údaje o spolucestujúcich deťoch a podpis cudzinca.
 3. Na účely evidencie miezd a personalistiky spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, resp. prechodného bydliska, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov v dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o iných zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, údaje uvedené na občianskom preukaze. Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno , priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní.
 4. Na účely registratúry spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, adresa elektronickej pošty, telefonický kontakt.
 5. Na účely evidencie konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu spracúvame osobné údaje  dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti, telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní alebo zamestnávateľovi.
 6. Na účely ochrany majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a odhaľovania kriminality spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu ich obrazového záznamu.

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Príjemca osobných údajov

 1. Osobné údaje spracúvané na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie poskytujeme len v prípade, ak to ustanovuje osobitný právny predpis a len v rozsahu vyplývajúcom z tohto predpisu.
 2. Osobné údaje spracúvané na účely evidencie ubytovaných hostí  poskytujeme príjemcom len v prípade, ak to ustanovuje osobitný právny predpis a len v rozsahu vyplývajúcom z tohto predpisu (napr. príslušným odd. policajného zboru).
 3. Osobné údaje spracúvané na účely evidencie miezd a personalistiky poskytujeme príjemcom v prípadoch ustanovených v zmysle osobitných právnych predpisov zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu, resp. iným subjektom v rozsahu vyplývajúcom z týchto právnych predpisov.
 4. Na účely registratúry neposkytujeme Vaše osobné údaje žiadnemu príjemcovi.
 5. Na účely evidencie konečných užívateľov výhod  sme oprávnení osobné údaje konečných užívateľov výhod poskytovať obchodnému registru, registru právnických osôb a iným subjektom v rozsahu a na základe osobitných právnych predpisov najmä zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.   
 6. Na účely ochrany majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a odhaľovania kriminality sme oprávnení poskytovať v prípade narušenia bezpečnosti a vzniku škody na majetku prevádzkovateľa, či zdraví jeho zamestnancov orgánom činným v trestnom konaní, resp. súdu na účely uplatnenia práv.    

 

Prenášame Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám?

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na akýkoľvek účel  nedochádza k ich prenosu do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

Je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy?

Poskytovanie osobných údajov ako zákonná požiadavka

 1. Poskytnutie osobných údajov na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie v rozsahu označenia zmluvného partnera, ktorý je fyzickou osobou je podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu.
 2. Poskytnutie osobných údajov na účely evidencie ubytovaných hostí v rozsahu označenia dotknutej osoby je podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu a nutnosť ich poskytnutia vyplýva z osobitných právnych predpisov najmä  zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a zákona č. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v spojení s Všeobecne záväzným nariadením Mesta Ružomberok č. 4/2010.
 3. Na účely evidencie miezd a personalistiky je poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou predpokladom uzatvorenia zmluvného vzťahu a plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa. Bez poskytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k vzniku zmluvného vzťahu.   
 4. Poskytnutie osobných údajov na účely registratúry nie je zákonná ani zmluvná požiadavka ani podmienka vzniku zmluvného vzťahu. Ako pôvodca registratúrneho záznamu nám však dobrovoľne poskytujete Vaše osobné údaje.
 5. Na účely evidencie konečných užívateľov výhod  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na účely identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.  
 6. Na účely ochrany majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a odhaľovania kriminality Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb nie je nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou vzniku zmluvného vzťahu. Každá osoba vstupujúca do priestorov monitorovaných kamerovým systémom a zamestnanci prevádzkovateľa vykonávajúci prácu v monitorovaných priestoroch sú so skutočnosťou, že dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov oboznámení na základe zreteľného označenia týchto priestorov prevádzkovateľom.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Osobné údaje na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie sme oprávnení uchovávať po dobu stanovenú osobitným právnym predpisom, resp. po dobu vyplývajúcu z interných noriem.
 2. Osobné údaje na účely evidencie ubytovaných hostí sme oprávnení uchovávať po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi.
 3. Osobné údaje na účely evidencie miezd a personalistiky spracúvame po dobu stanovenú osobitným právnym predpisom, resp. po dobu vyplývajúcu z interných noriem.
 4. Na účely registratúry sme oprávnení Vaše osobné údaje uchovávať po dobu vyplývajúcu z interných noriem.
 5. Na účely evidencie konečných užívateľov výhod  sme povinní tieto osobné údaje uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.
 6. Na účely ochrany majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a odhaľovania kriminality sme oprávnení osobné údaje uchovávať po dobu 15 dní odo dňa ich získania. Záznam z kamerového systému je v súlade so zákonom po uplynutí tejto lehoty automaticky zlikvidovaný.

Aké sú Vaše práva ako dotknutých osôb?

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Kedykoľvek máte právo odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme o Vás spracúvali na jeho základe pred odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom. Na základe tohto práva máte možnosť preveriť či o Vás spracúvame osobné údaje a aké osobné údaje o Vás spracúvame. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame máte právo žiadať ďalšie práva patriace pod právo na prístup, konkrétne:

 1. právo na poskytnutie informácií o:
 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu osobných údajov, ktorému boli alebo majú byť poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii,
 • dobe uchovávania osobných údajov,
 • práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania , alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh v zmysle § 100 zákona
 • o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 Zákona
 1. právo získať prístup k osobným údajom spracúvaných prevádzkovateľom;
 2. právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, ktoré predstavuje doplnkové právo dotknutej osoby v rámci práva na prístup. Kópie osobných údajov nemusia byť poskytované v žiadnom špecifickom štruktúrovanom formáte. Na Vašu žiadosť o poskytnutie kópie osobných údajov Vám odpovieme písomne alebo elektronicky – podľa toho ako o kópie osobných údajov požiadate. Za opätovné poskytne kópie osobných údajov skôr ako 6 mesiacov od ich posledného poskytnutia, sme oprávnení účtovať si poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

Právo na opravu, vymazanie a zabudnutie

Kedykoľvek máte právo žiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Vaše osobné údaje nie sme povinný doplniť, ak ich nepovažujeme za potrebné pre účely spracúvania, nakoľko prevádzkovateľ má všeobecnú povinnosť spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dané účely.

Kedykoľvek máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sme bez zbytočného odkladu povinní vymazať, ak:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali
  2. odvoláte svoj súhlas a neexistuje iný právny základ spracúvania OÚ
  3. namietate spracúvanie svojich OÚ podľa § 27 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ
  4. osobné údaje sa spracúvame nezákonne

V tomto prípade ste svoju žiadosť o výmaz povinný odôvodniť odkazom na za právny predpis alebo na rozhodnutie podľa ktorého sú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom nezákonne.

  1. osobné údaje musíme vymazať, aby sme splnili povinnosť vyplývajúca zo Zákona
  2. osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

V prípade ak:

 1. ak namieta správnosť osobných údajov počas obdobia na overenie správnosti osobných údajov
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné
 3. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania alebo uplatnenie právneho nároku
 4. namietate spracúvanie osobných údajov až do overenia, či prevažujú oprávnené záujmy prevádzkovateľa nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby

máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť

Kedykoľvek máte právo žiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré sú spracúvané automatizovaným prostriedkami (t.j. elektronicky) a súčasne sú spracúvané na právnom základe súhlasu alebo plnenia zmluvy.

Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného alebo oprávneného záujmu. V prípade, ak do jedného mesiaca nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nesmieme od momentu uplynutia tejto lehoty Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Kedykoľvek máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom. V tomto prípade sme povinný do jedného mesiaca prestať spracúvať Vaše osobné údaje.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, ste oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle § 100 Zákona

 

II. UBYTOVACÍ PORIADOK

Článok I.
Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

 1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť na recepcii doklad totožnosti.
 2. Ubytovanie klienta prebieha v čase od 14:00 do 20:00. Neskorší príchod je možný len po predošlej dohode s ubytovateľom.
 3. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 14,00 a v deň odchodu do 10,00 hod. V prípade, že klient neodovzdá ubytovaciu jednotku do 10:00 v deň odchodu, bude klientovi účtovaný ďalší ubytovací deň.
 4. Pri príchode sa platí záloha 50€, ktorá bude na konci pobytu po skontrolovaní stavu ubytovacej jednotky vrátená.
 5. Klient obdrží 1x kľúč od izby, 1x parkovaciu kartu. Za stratu kľúča sa účtuje 50€, za stratu alebo poškodenie parkovacej karty sa účtuje 15€.
 6. Klient si skontroluje pri preberaní ubytovaciu jednotku a ak nájde závadu, bezodkladne informuje buď recepciu na tel.č. +421 905 690 119 alebo správcovi areálu na tel.č. +421 905 689 261. V opačnom prípade pri odhalení chyby pri odovzdávaní ubytovacej jednotky bude zodpovednosť na klientovi a závada sa odstráni na jeho náklady.
 7. Klient berie pri preberaní ubytovacej jednotky zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie drevenice alebo jej obsahu. V takom prípade sa kaucia nevracia a budú klientovi účtované reálne náklady na opravu.
 8. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu areálu Jazierce premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zasahovať do elektrickej alebo inej inštalácie.
 9. Klient nesmie presúvať akékoľvek vybavenie/inventár medzi ubytovacími jednotkami navzájom.
 10. V ubytovacom zariadení v ubytovacích jednotkách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.
 11. Vo všetkých priestoroch interiérov je prísny zákaz fajčenia a oheň si nemožno zakladať v blízkosti dreveníc, iba v krbe.
 12. Vnútri ubytovacích jednotiek je zakázané používať vonkajšiu obuv.
 13. V deň odchodu je treba dať kuchyňu do pôvodného stavu. To znamená umyť, utrieť a následne uložiť čistý riad na miesto a vziať si so sebou všetky svoje potraviny.
 14. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať ubytovaciu jednotku a zanechať ju v stave, v akom ju prevzal. Klient je povinný vyčistiť gril a vyniesť smeti do vonkajších zberných nádob.
 15. Pri odchode skontroluje klient, či je ubytovacia jednotka a jej vybavenie v poriadku a kompletné. Po odovzdaní a skontrolovaní ubytovacej jednotky správcom areálu a dodržaní podmienok stanovených v ubytovacom poriadku, sa vráti klientovi záloha 50€.
 16. Počas pobytu treba triediť odpad. Plastové fľaše treba vyhadzovať do kontajneru určeného na plasty a sklenené fľaše do kontajneru určeného na sklo.
 17. Psy a iné zvieratá nemožno ubytovať za žiadnych okolností v ubytovacom zariadení.
 18. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých v ubytovacích jednotkách a ani v ostatných spoločenských a spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia či kdekoľvek v areáli.
 19. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.
 20. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, pre ktoré je vyhradené iné miesto.
 21. Pri vyzvaní správcom areálu Jazierce sa musí klient preukázať.
 22. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu zariadenie ponúknuť aj inú ubytovaciu jednotku ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 23. Na izbe môže klient prijímať návštevy iba so súhlasom správcu areálu, a to po zapísaní do knihy návštev v čase od 8:00 do 22:00.
 24. Pri ochorení alebo zranení klienta môže zabezpečiť ubytovacie zariadenie poskytnutie lekárskej prvej pomoci, prípadne odvoz do nemocnice, a to na požiadanie klienta.
 25. Klient má k dispozícii knihu prianí a sťažností u správcu.

Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do úschovy na základe potvrdenia.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

Článok III.
Uhradenie pobytu a storno poplatky

 1. Pobyt treba uhradiť do 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry. Na siedmy deň musia byť peniaze pripísané na účet firmy Jazierce. V opačnom prípade sa rezervácia ruší.
 2. Zálohová faktúra sa vystavuje do výšky 100% z ceny pobytu.
 3. Ubytovací poplatok sa hradí priamo na mieste.
 4. Kaucia 50€ sa platí v hotovosti na mieste pri nástupe na pobyt.
 5. Pri zrušení, prípadne nenastúpení na pobyt sa platí 100% storno poplatok, a to aj v prípade darčekových poukazov.
 6. Uhradený pobyt nie je možné presúvať na iný dátum.

Článok IV.
Ďalšie informácie

 1. Vianočný termín musí byť minimálne tri noci
 2. Silvestrovský termín musí byť minimálne sedem nocí.
 3. Cena pobytov nezahŕňa ubytovací poplatok, ktorý je spoplatnený podľa platného cenníka.
 4. Zákaz domácich zvierat v celom areáli strediska Jazierce.
 5. Zákaz fajčenia vo všetkých interiéroch strediska Jazierce.
 6. Pri nástupe na pobyt nutnosť uhradenia kaucie 50€ v hotovosti.
 7. Vstupom do areálu Jazierce klienti a tretie osoby súhlasia s všeobecnými obchodnými podmienkami, ubytovacím poriadkom ako aj parkovacím poriadkom.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

 1. 1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
  V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má správca penziónu právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času bez nároku klienta na vrátenie peňazí.

V Trnave, dňa 1.8.2020